VOORWAARDEN

Laatst bijgewerkt op 14 juli 2023

AKKOORD MET ONZE WETTELIJKE VOORWAARDEN

Wij zijn Ajar Tec Ltd, die zaken doet als Ajar Technology (‘Bedrijf‘, ‘wij‘, ‘ons‘ of ‘onze‘), een bedrijf dat in het Verenigd Koninkrijk is geregistreerd op Leeland Mansions 17, Leeland Road, London W13 9HE. Ons btw-nummer is GB863520723.

Wij beheren de website http://www.ajartechnology.com (de ‘Site‘), evenals alle andere gerelateerde producten en diensten die verwijzen naar of linken naar deze juridische voorwaarden (de ‘Juridische voorwaarden‘) (gezamenlijk de ‘Diensten‘).

U kunt telefonisch contact met ons opnemen via 08006122680, e-mail op [email protected], of per post naar The Orchard, 8 Harlequin Avenue, Brentford TW8 9EW, Verenigd Koninkrijk.

Deze juridische voorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u, persoonlijk of namens een entiteit (‘u‘), en Ajar Tec Ltd, met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van de Services. U stemt ermee in dat u door toegang te krijgen tot de Services al deze juridische voorwaarden hebt gelezen en begrepen en ermee instemt hieraan gebonden te zijn. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET AL DEZE WETTELIJKE VOORWAARDEN, DAN IS HET U UITDRUKKELIJK VERBODEN DE DIENSTEN TE GEBRUIKEN EN MOET U HET GEBRUIK ONMIDDELLIJK STOPPEN.

We zullen u vooraf op de hoogte stellen van eventuele geplande wijzigingen in de Services die u gebruikt. Wijzigingen in de juridische voorwaarden worden van kracht zeven (7) dagen nadat de kennisgeving is gegeven, behalve als de wijzigingen van toepassing zijn op beveiligingsupdates en een gerechtelijk bevel, in welk geval de wijzigingen onmiddellijk van kracht worden. Door de Services te blijven gebruiken na de ingangsdatum van eventuele wijzigingen, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de gewijzigde voorwaarden. Als u het niet eens bent met dergelijke wijzigingen, kunt u de Services beëindigen volgens de sectie ‘TERMIJN EN BEËINDIGING‘.

De Diensten zijn bedoeld voor gebruikers die minimaal 18 jaar oud zijn. Het is personen jonger dan 18 jaar niet toegestaan om gebruik te maken van of zich te registreren voor de Diensten.

We raden u aan een exemplaar van deze juridische voorwaarden af te drukken voor uw eigen administratie.

INHOUDSOPGAVE

 1. ONZE DIENSTEN
 2. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
 3. VERKLARINGEN VAN GEBRUIKERS
 4. VERBODEN ACTIVITEITEN
 5. DOOR DE GEBRUIKER GEGENEREERDE BIJDRAGEN
 6. BIJDRAGELICENTIE
 7. DIENSTENBEHEER
 8. PRIVACYBELEID
 9. DUUR EN BEËINDIGING
 10. WIJZIGINGEN EN ONDERBREKINGEN
 11. TOEPASSELIJK RECHT
 12. GESCHILLENBESLECHTING
 13. CORRECTIES
 14. DISCLAIMER
 15. BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID
 16. VRIJWARING
 17. GEBRUIKERSGEGEVENS
 18. ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE, TRANSACTIES EN HANDTEKENINGEN
 19. DIVERSEN
 20. CONTACTEER ONS

 1. ONZE DIENSTEN

De informatie die bij het gebruik van de Services wordt verstrekt, is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door een persoon of entiteit in een rechtsgebied of land waar een dergelijke distributie of gebruik in strijd zou zijn met wet- of regelgeving of ons zou onderwerpen aan enige registratievereiste binnen een dergelijk rechtsgebied of land. land. Dienovereenkomstig doen die personen die ervoor kiezen om toegang te krijgen tot de Diensten vanaf andere locaties, dit op eigen initiatief en zijn zij als enige verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten, indien en voor zover lokale wetten van toepassing zijn.

 1. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Ons intellectueel eigendom

Wij zijn de eigenaar of de licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten in onze Diensten, inclusief alle broncode, databases, functionaliteit, software, website-ontwerpen, audio, video, tekst, foto’s en afbeeldingen in de Diensten (gezamenlijk de ‘Inhoud’ ), evenals de handelsmerken, servicemerken en logo’s die daarin zijn opgenomen (de ‘Merken’).

Onze inhoud en merken worden beschermd door copyright- en handelsmerkwetten (en diverse andere intellectuele eigendomsrechten en oneerlijke concurrentiewetten) en verdragen in de Verenigde Staten en de rest van de wereld.

De Inhoud en Merken worden in of via de Diensten ‘AS IS’ geleverd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik of interne zakelijke doeleinden.

Uw gebruik van onze Diensten

Onder voorbehoud van uw naleving van deze Juridische Voorwaarden, inclusief het gedeelte ‘VERBODEN ACTIVITEITEN‘ hieronder, verlenen wij u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare licentie om:

 • toegang krijgen tot de Diensten; En
 • download of print een kopie van enig deel van de inhoud waartoe u op de juiste manier toegang hebt gekregen.uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik of interne zakelijke doeleinden.

Behalve zoals uiteengezet in deze sectie of elders in onze Juridische Voorwaarden, mag geen enkel deel van de Diensten en geen Inhoud of Merken worden gekopieerd, gereproduceerd, geaggregeerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, openbaar weergegeven, gecodeerd, vertaald, verzonden, gedistribueerd, verkocht , gelicentieerd of anderszins geëxploiteerd voor welk commercieel doel dan ook, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

Als u gebruik wilt maken van de Diensten, Inhoud of Merken op een andere manier dan uiteengezet in dit gedeelte of elders in onze Juridische Voorwaarden, richt uw verzoek dan aan: [email protected]. Als we u ooit toestemming verlenen om een deel van onze Diensten of Inhoud te plaatsen, te reproduceren of openbaar weer te geven, moet u ons identificeren als de eigenaren of licentiegevers van de Diensten, Inhoud of Merken en ervoor zorgen dat eventuele copyright- of eigendomsvermeldingen verschijnen of zichtbaar is bij het plaatsen, reproduceren of weergeven van onze Inhoud.

We behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend in en op de Services, Inhoud en Merken.

Elke schending van deze intellectuele eigendomsrechten vormt een wezenlijke schending van onze wettelijke voorwaarden en uw recht om onze diensten te gebruiken wordt onmiddellijk beëindigd.

Uw inzendingen

Lees dit gedeelte en het gedeelte ‘VERBODEN ACTIVITEITEN‘ aandachtig door voordat u onze Services gebruikt om inzicht te krijgen in de (a) rechten die u ons geeft en (b) verplichtingen die u heeft wanneer u inhoud plaatst of uploadt via de Services.

Inzendingen: Door ons rechtstreeks een vraag, opmerking, suggestie, idee, feedback of andere informatie over de Services (‘Inzendingen’) te sturen, stemt u ermee in om alle intellectuele eigendomsrechten op een dergelijke Inzending aan ons over te dragen. U stemt ermee in dat wij eigenaar zijn van deze Inzending en recht hebben op het onbeperkte gebruik en verspreiding ervan voor elk wettig doel, commercieel of anderszins, zonder erkenning of vergoeding aan u.

U bent verantwoordelijk voor wat u plaatst of uploadt: Door ons Inzendingen te sturen via een deel van de Services:

 • bevestig dat u onze ‘VERBODEN ACTIVITEITEN‘ hebt gelezen en ermee akkoord gaat en geen Inzending zult plaatsen, verzenden, publiceren, uploaden of verzenden via de Services die illegaal, intimiderend, haatdragend, schadelijk, lasterlijk, obsceen, pestend, beledigend, discriminerend is , bedreigend voor een persoon of groep, seksueel expliciet, vals, onnauwkeurig, bedrieglijk of misleidend;
 • voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, afstand doen van alle morele rechten op een dergelijke Inzending;
 • garanderen dat dergelijke Inzendingen origineel voor u zijn of dat u over de benodigde rechten en licenties beschikt om dergelijke Inzendingen in te dienen en dat u de volledige bevoegdheid hebt om ons de bovengenoemde rechten met betrekking tot uw Inzendingen te verlenen; En
 • garandeert en verklaart dat uw Inzendingen geen vertrouwelijke informatie vormen.

U bent als enige verantwoordelijk voor uw Inzendingen en u stemt er uitdrukkelijk mee in ons te vergoeden voor alle verliezen die we kunnen lijden als gevolg van uw schending van (a) dit artikel, (b) de intellectuele eigendomsrechten van derden, of (c) toepasselijke wetgeving .

 1. VERKLARINGEN VAN GEBRUIKERS

Door gebruik te maken van de Services verklaart en garandeert u dat: (1) u de rechtsbevoegdheid heeft en u ermee instemt deze juridische voorwaarden na te leven; (2) u bent geen minderjarige in het rechtsgebied waarin u woont; (3) u krijgt geen toegang tot de Services via geautomatiseerde of niet-menselijke middelen, hetzij via een bot, script of anderszins; (4) u zult de Services niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden; en (5) uw gebruik van de Services zal geen toepasselijke wet- of regelgeving schenden.

Als u informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, hebben wij het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en elk huidig of toekomstig gebruik van de Services (of een deel daarvan) te weigeren.

 1. VERBODEN ACTIVITEITEN

U mag de Services niet openen of gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor wij de Services beschikbaar stellen. De Services mogen niet worden gebruikt in verband met commerciële doeleinden, behalve die welke specifiek door ons worden onderschreven of goedgekeurd.

Als gebruiker van de Services stemt u ermee in om niet:

 • Systematisch gegevens of andere inhoud van de Services ophalen om direct of indirect een verzameling, compilatie, database of directory te maken of samen te stellen zonder schriftelijke toestemming van ons.
 • Ons en andere gebruikers bedriegen, bedriegen of misleiden, vooral bij pogingen om gevoelige accountinformatie zoals gebruikerswachtwoorden te achterhalen.
 • Omzeilen, uitschakelen of anderszins verstoren van beveiligingsgerelateerde functies van de Services, inclusief functies die het gebruik of kopiëren van Inhoud voorkomen of beperken of beperkingen opleggen aan het gebruik van de Services en/of de Inhoud die daarin is opgenomen.
 • Naar onze mening ons en/of de Services in diskrediet brengen, bezoedelen of anderszins schade berokkenen.
 • Gebruik alle informatie verkregen van de Services om een andere persoon lastig te vallen, te misbruiken of te schaden.
 • Oneigenlijk gebruik maken van onze ondersteuningsdiensten of valse meldingen doen van misbruik of wangedrag.
 • Gebruik de Services op een manier die niet in overeenstemming is met toepasselijke wet- of regelgeving.
 • Deel te nemen aan ongeoorloofde framing van of linken naar de Services.
 • Virussen, Trojaanse paarden of ander materiaal uploaden of verzenden (of proberen te uploaden of verzenden), inclusief overmatig gebruik van hoofdletters en spamming (het voortdurend plaatsen van herhalende tekst), dat het ononderbroken gebruik en plezier van een partij van de Services of het gebruik, kenmerken, functies, werking of onderhoud van de Services wijzigt, schaadt, verstoort, wijzigt of verstoort.
 • Deelnemen aan geautomatiseerd gebruik van het systeem, zoals het gebruik van scripts om opmerkingen of berichten te verzenden, of het gebruik van datamining, robots of vergelijkbare hulpmiddelen voor het verzamelen en extraheren van gegevens.
 • Verwijder de copyright- of andere eigendomsrechten van alle inhoud.
 • Poging om zich voor te doen als een andere gebruiker of persoon of om de gebruikersnaam van een andere gebruiker te gebruiken.
 • Upload of verzend (of probeer te uploaden of te verzenden) materiaal dat fungeert als een passief of actief mechanisme voor het verzamelen of verzenden van informatie, inclusief maar niet beperkt tot duidelijke grafische uitwisselingsformaten (‘gifs’), 1×1 pixels, webbugs, cookies , of andere vergelijkbare apparaten (ook wel ‘spyware’ of ‘passive collection mechanisms’ of ‘pcms’ genoemd).
 • De Services of de netwerken of services verbonden met de Services verstoren, verstoren of onnodig belasten.
 • Het lastigvallen, irriteren, intimideren of bedreigen van een van onze werknemers of agenten die betrokken zijn bij het leveren van een deel van de Services aan u.
 • Pogingen om maatregelen van de Services te omzeilen die zijn ontworpen om de toegang tot de Services of een deel van de Services te voorkomen of te beperken.
 • De software van de Diensten kopiëren of aanpassen, inclusief maar niet beperkt tot Flash, PHP, HTML, JavaScript of andere code.
 • Behalve zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving, ontcijfer, decompileer, disassembleer of reverse-engineering van de software die deel uitmaakt van of op enigerlei wijze deel uitmaakt van de Services.
 • Behalve als dit het resultaat kan zijn van het gebruik van een standaardzoekmachine of internetbrowser, mag u geen geautomatiseerd systeem gebruiken, starten, ontwikkelen of distribueren, inclusief maar niet beperkt tot een spider, robot, cheat-hulpprogramma, scraper of offline lezer die toegang heeft tot de Services, of ongeautoriseerd script of andere software gebruiken of starten.
 • Gebruik een aankoopmakelaar of aankoopmakelaar om aankopen te doen op de Diensten.
 • Ongeoorloofd gebruik maken van de Services, inclusief het verzamelen van gebruikersnamen en/of e-mailadressen van gebruikers met elektronische of andere middelen om ongevraagde e-mail te verzenden, of het aanmaken van gebruikersaccounts op geautomatiseerde wijze of onder valse voorwendselen.
 • Gebruik de Services als onderdeel van een poging om met ons te concurreren of gebruik de Services en/of de Inhoud anderszins voor inkomstengenererende inspanningen of commerciële ondernemingen.
 • Uw profiel verkopen of anderszins overdragen.
 1. DOOR DE GEBRUIKER GEGENEREERDE BIJDRAGEN

De Services bieden gebruikers niet de mogelijkheid om inhoud in te dienen of te plaatsen. We kunnen u de mogelijkheid bieden om inhoud en materialen naar ons of op de Services te creëren, in te dienen, te posten, weer te geven, te verzenden, uit te voeren, te publiceren, te distribueren of uit te zenden, inclusief maar niet beperkt tot tekst, geschriften, video, audio, foto’s , afbeeldingen, opmerkingen, suggesties of persoonlijke informatie of ander materiaal (gezamenlijk ‘Bijdragen’). Bijdragen kunnen zichtbaar zijn voor andere gebruikers van de Services en via websites van derden. Wanneer u Bijdragen creëert of beschikbaar stelt, verklaart en garandeert u daarmee dat:

 • Het maken, verspreiden, verzenden, openbare vertoning of uitvoering, en het openen, downloaden of kopiëren van uw bijdragen vormen geen inbreuk op en zullen geen inbreuk maken op de eigendomsrechten, met inbegrip van maar niet beperkt tot het auteursrecht, octrooi, handelsmerk, handelsgeheim of morele rechten van een derde partij.
 • U bent de maker en eigenaar van of beschikt over de benodigde licenties, rechten, toestemmingen, vrijgaven en machtigingen om ons, de Services en andere gebruikers van de Services te gebruiken en om ons, de Services en andere gebruikers van de Services te machtigen om uw Bijdragen te gebruiken op elke manier die wordt overwogen door de Services en deze Legale termen.
 • U hebt de schriftelijke toestemming, vrijgave en/of toestemming van elke identificeerbare individuele persoon in uw Bijdragen om de naam of beeltenis van elke identificeerbare individuele persoon te gebruiken om opname en gebruik van uw Bijdragen mogelijk te maken op elke manier die wordt overwogen door de Diensten en deze juridische voorwaarden.
 • Uw bijdragen zijn niet vals, onnauwkeurig of misleidend.
 • Uw bijdragen zijn geen ongevraagde of ongeoorloofde advertenties, promotiemateriaal, piramidespelen, kettingbrieven, spam, massamailings of andere vormen van werving.
 • Uw bijdragen zijn niet obsceen, obsceen, wellustig, smerig, gewelddadig, intimiderend, smadelijk, lasterlijk of anderszins aanstootgevend (zoals bepaald door ons).
 • Uw bijdragen bespotten, bespotten, kleineren, intimideren of beledigen niemand.
 • Uw bijdragen worden niet gebruikt om andere personen lastig te vallen of te bedreigen (in de juridische zin van die termen) en om geweld tegen een specifieke persoon of een bepaalde groep mensen te promoten.
 • Uw bijdragen zijn niet in strijd met enige toepasselijke wet, regelgeving of regel.
 • Uw bijdragen schenden de privacy- of publiciteitsrechten van derden niet.
 • Uw bijdragen zijn niet in strijd met enige toepasselijke wet met betrekking tot kinderpornografie, of anderszins bedoeld om de gezondheid of het welzijn van minderjarigen te beschermen.
 • Uw bijdragen bevatten geen beledigende opmerkingen die verband houden met ras, nationale afkomst, geslacht, seksuele voorkeur of lichamelijke handicap.
 • Uw bijdragen zijn niet anderszins in strijd met, of linken naar materiaal dat in strijd is met enige bepaling van deze juridische voorwaarden of toepasselijke wet- of regelgeving.

Elk gebruik van de Services dat in strijd is met het voorgaande, is in strijd met deze Juridische Voorwaarden en kan onder andere leiden tot beëindiging of opschorting van uw rechten om de Services te gebruiken.

 1. BIJDRAGELICENTIE

U en Services stemmen ermee in dat we alle informatie en persoonlijke gegevens die u verstrekt en uw keuzes (inclusief instellingen) mogen openen, opslaan, verwerken en gebruiken.

Door suggesties of andere feedback met betrekking tot de Services in te dienen, stemt u ermee in dat we dergelijke feedback voor elk doel kunnen gebruiken en delen zonder vergoeding aan u.

We claimen geen eigendom over uw bijdragen. U behoudt het volledige eigendom van al uw bijdragen en alle intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten die verband houden met uw bijdragen. Wij zijn niet aansprakelijk voor verklaringen of representaties in uw bijdragen die door u zijn geleverd op enig gebied van de Services. U bent als enige verantwoordelijk voor uw Bijdragen aan de Diensten en u stemt er uitdrukkelijk mee in om ons vrij te stellen van alle verantwoordelijkheid en om af te zien van juridische stappen tegen ons met betrekking tot uw Bijdragen.

 1. DIENSTENBEHEER

We behouden ons het recht voor, maar niet de verplichting, om: (1) de Diensten te controleren op schendingen van deze Juridische Voorwaarden; (2) passende juridische stappen ondernemen tegen iedereen die, naar eigen goeddunken, de wet of deze juridische voorwaarden overtreedt, inclusief maar niet beperkt tot het melden van een dergelijke gebruiker aan wetshandhavingsinstanties; (3) naar eigen goeddunken en zonder beperking, weigeren, de toegang beperken tot, de beschikbaarheid beperken van, of uitschakelen (voor zover technologisch haalbaar) een van uw Bijdragen of een deel daarvan; (4) naar eigen goeddunken en zonder beperking, kennisgeving of aansprakelijkheid, om alle bestanden en inhoud die buitensporig groot zijn of op enigerlei wijze belastend zijn voor onze systemen, van de Services te verwijderen of anderszins uit te schakelen; en (5) de Services anderszins beheren op een manier die is ontworpen om onze rechten en eigendommen te beschermen en om de goede werking van de Services te vergemakkelijken.

 1. PRIVACYBELEID

We geven om gegevensprivacy en veiligheid. Door de Services te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan ons Privacybeleid dat op de Services is geplaatst en dat is opgenomen in deze Juridische Voorwaarden. Houd er rekening mee dat de Services worden gehost in het Verenigd Koninkrijk. Als u toegang krijgt tot de Services vanuit een andere regio van de wereld met wetten of andere vereisten voor het verzamelen, gebruiken of vrijgeven van persoonlijke gegevens die verschillen van de toepasselijke wetten in het Verenigd Koninkrijk, draagt u door uw voortgezette gebruik van de Services uw gegevens over naar het Verenigd Koninkrijk, en u stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gegevens worden overgedragen naar en verwerkt in het Verenigd Koninkrijk.

 1. DUUR EN BEËINDIGING

Deze juridische voorwaarden blijven volledig van kracht terwijl u de Services gebruikt. ZONDER ENIGE ANDERE BEPALING VAN DEZE WETTELIJKE VOORWAARDEN TE BEPERKEN, BEHOUDEN WE HET RECHT VOOR OM, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN ZONDER KENNISGEVING OF AANSPRAKELIJKHEID, DE TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN (INCLUSIEF HET BLOKKEREN VAN BEPAALDE IP-ADRESSEN) AAN IEDERE PERSOON OM WELKE REDEN OF OM WELKE REDEN DAN OOK GEEN REDEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHENDING VAN ENIGE VERTEGENWOORDIGING, GARANTIE OF VERDRAG IN DEZE JURIDISCHE VOORWAARDEN OF VAN ENIGE TOEPASSELIJKE WET OF VERORDENING. WIJ KUNNEN UW GEBRUIK VAN OF DEELNAME AAN DE DIENSTEN BEËINDIGEN OF ALLE INHOUD OF INFORMATIE VERWIJDEREN DIE U TE ALLEN TIJDE, ZONDER WAARSCHUWING, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN HEBT GEPLAATST.

Als we uw account om welke reden dan ook beëindigen of opschorten, is het u verboden om u te registreren en een nieuw account aan te maken onder uw naam, een valse of geleende naam of de naam van een derde partij, zelfs als u namens de derde partij handelt. feest. Naast het beëindigen of opschorten van uw account, behouden wij ons het recht voor om passende juridische stappen te ondernemen, inclusief maar niet beperkt tot het nastreven van civielrechtelijke, strafrechtelijke en gerechtelijk verhaal.

 1. WIJZIGINGEN EN ONDERBREKINGEN

We behouden ons het recht voor om de inhoud van de Services op elk moment en om welke reden dan ook naar eigen goeddunken zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te passen of te verwijderen. We zijn echter niet verplicht om informatie over onze Services bij te werken. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Services.

We kunnen niet garanderen dat de Services te allen tijde beschikbaar zijn. We kunnen hardware-, software- of andere problemen ondervinden of onderhoud moeten uitvoeren met betrekking tot de Services, wat kan leiden tot onderbrekingen, vertragingen of fouten. We behouden ons het recht voor om de Services op elk moment en om welke reden dan ook zonder kennisgeving aan u te wijzigen, te herzien, bij te werken, op te schorten, stop te zetten of anderszins aan te passen. U stemt ermee in dat wij op geen enkele manier aansprakelijk zijn voor enig verlies, schade of ongemak veroorzaakt door uw onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Services tijdens downtime of stopzetting van de Services. Niets in deze juridische voorwaarden zal worden opgevat als een verplichting voor ons om de Services te onderhouden en te ondersteunen of om correcties, updates of releases in verband daarmee te leveren.

 1. TOEPASSELIJK RECHT

Deze juridische voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van het Verenigd Koninkrijk, en het gebruik van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende goederen is uitdrukkelijk uitgesloten. Als uw gewone verblijfplaats zich in de EU bevindt en u een consument bent, beschikt u bovendien over de bescherming die u wordt geboden door de dwingende bepalingen van de wet in uw woonland. Ajar Tec Ltd en u stemmen er beiden mee in zich te onderwerpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van __, wat betekent dat u een claim kunt indienen ter verdediging van uw consumentenbeschermingsrechten met betrekking tot deze juridische voorwaarden in het Verenigd Koninkrijk of in de EU land waar u woont.

 1. GESCHILLENBESLECHTING

Informele onderhandelingen

Om de oplossing te bespoedigen en de kosten te beheersen van enig geschil, controverse of claim met betrekking tot deze juridische voorwaarden (elk een ‘geschil’ en gezamenlijk de ‘geschillen’) die door u of ons zijn ingediend (afzonderlijk een ‘partij’ en collectief, de ‘Partijen’), komen de Partijen overeen om eerst te proberen een Geschil (met uitzondering van de Geschillen die hieronder uitdrukkelijk worden vermeld) informeel te onderhandelen gedurende ten minste __ dagen voordat arbitrage wordt gestart. Dergelijke informele onderhandelingen beginnen na schriftelijke kennisgeving van de ene partij aan de andere partij.

Bindend besluit

Elk geschil dat voortvloeit uit de relaties tussen de partijen bij deze juridische voorwaarden, zal worden beslecht door één arbiter die zal worden gekozen in overeenstemming met de arbitrage- en interne regels van het Europees Hof van Arbitrage, dat deel uitmaakt van het Europees Centrum voor Arbitrage met zetel in Straatsburg. , en die van kracht zijn op het moment dat de arbitrageaanvraag wordt ingediend, en waarvan de aanvaarding van deze clausule aanvaarding inhoudt. De zetel van arbitrage is het Verenigd Koninkrijk. De taal van de procedure is __. Toepasselijke regels van materieel recht zijn het recht van het Verenigd Koninkrijk.

Beperkingen

De partijen komen overeen dat elke arbitrage beperkt zal zijn tot het geschil tussen de partijen afzonderlijk. Voor zover toegestaan door de wet, (a) zal geen arbitrage worden samengevoegd met enige andere procedure; (b) er is geen recht of autoriteit om een Geschil te laten beslechten op basis van class action of om class action-procedures te gebruiken; en (c) er is geen recht of bevoegdheid om een Geschil aan te brengen in een vermeende representatieve hoedanigheid namens het grote publiek of andere personen.

Uitzonderingen op informele onderhandelingen en arbitrage

De Partijen komen overeen dat de volgende Geschillen niet onderworpen zijn aan de bovenstaande bepalingen met betrekking tot informele onderhandelingen en bindende arbitrage: (a) alle Geschillen die gericht zijn op het afdwingen of beschermen van, of betreffende de geldigheid van, een van de intellectuele eigendomsrechten van een Partij; (b) enig geschil met betrekking tot of voortvloeiend uit beschuldigingen van diefstal, piraterij, inbreuk op de privacy of ongeoorloofd gebruik; en (c) elke vordering tot voorlopige voorziening. Als deze bepaling onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal geen van de partijen ervoor kiezen om een geschil te beslechten dat valt onder dat deel van deze bepaling dat onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden en een dergelijk geschil zal worden beslecht door een rechtbank met bevoegde jurisdictie binnen de rechtbanken die zijn vermeld voor jurisdictie hierboven, en de partijen stemmen ermee in zich te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van die rechtbank.

 1. CORRECTIES

Er kan informatie over de Services zijn die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat, inclusief beschrijvingen, prijzen, beschikbaarheid en diverse andere informatie. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om de informatie op de Services op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken.

 1. DISCLAIMER

DE DIENSTEN WORDEN GELEVERD OP EEN AS-IS EN AS-AVAILABLE BASIS. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE SERVICES OP EIGEN RISICO IS. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, WIJZEN WIJ ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, IN VERBAND MET DE DIENSTEN EN UW GEBRUIK DAARVAN, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKENDHEID. WIJ GEVEN GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN OVER DE NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD VAN DE DIENSTEN OF DE INHOUD VAN WEBSITES OF MOBIELE TOEPASSINGEN DIE AAN DE DIENSTEN ZIJN GEKOPPELD EN WIJ ZIJN GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIGE (1) FOUTEN, FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN VAN DE INHOUD EN MATERIALEN, (2) PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN, VAN WELKE AARD DAN OOK ALS GEVOLG VAN UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, (3) EVENTUELE ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE VEILIGE SERVERS EN/OF ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE EN /OF FINANCIËLE INFORMATIE DIE DAARIN IS OPGESLAGEN, (4) ELKE ONDERBREKING OF STOPZETTING VAN DE TRANSMISSIE NAAR OF VANUIT DE DIENSTEN, (5) ENIGE BUGS, VIRUSSEN, TROJAANSE PAARDEN EN DERGELIJKE DIE DOOR EEN DERDE NAAR OF VIA DE DIENSTEN KUNNEN WORDEN VERZONDEN, EN/OF (6) EVENTUELE FOUTEN OF WEGLATINGEN IN INHOUD EN MATERIALEN OF VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN INHOUD DIE VIA DE SERVICES IS GEPLAATST, VERZONDEN OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR GEMAAKT. WIJ GARANDEREN, ONDERSCHRIJVEN, GARANDEREN OF NEMEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE WORDEN GEADVERTEERD OF AANGEBODEN DOOR EEN DERDE VIA DE DIENSTEN, ENIGE GEHYPERLINKTE WEBSITE OF ENIGE WEBSITE OF MOBIELE TOEPASSING DIE IN EEN BANNER OF ANDERE ADVERTENTIE WORDT VERMELD, EN WE ZULLEN GEEN PARTIJ ZIJN BIJ OF OP ENIGE WIJZE VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR HET CONTROLEREN VAN EEN TRANSACTIE TUSSEN U EN DERDE AANBIEDERS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN. ZOALS BIJ DE AANKOOP VAN EEN PRODUCT OF DIENST VIA EEN MEDIUM OF IN EEN OMGEVING, MOET U UW BESTE OORDEEL GEBRUIKEN EN INDIEN VAN TOEPASSING VOORZICHTIG ZIJN.

 1. BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ OF ONZE DIRECTEUREN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF ENIGE DERDE VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, GEVOLGSCHADE, VOORBEELDSCHADE, INCIDENTELE, SPECIALE OF BESTRAFFENDE SCHADE, INCLUSIEF WINSTDERVING, GEDERFDE INKOMSTEN, VERLIES VAN GEGEVENS, OF ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, ZELFS ALS WIJ OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

 1. VRIJWARING

U stemt ermee in ons, inclusief onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en al onze respectieve functionarissen, agenten, partners en werknemers, te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen elk verlies, schade, aansprakelijkheid, claim of eis, inclusief redelijke advocaten vergoedingen en uitgaven, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit: (1) gebruik van de Services; (2) schending van deze juridische voorwaarden; (3) elke schending van uw verklaringen en garanties uiteengezet in deze juridische voorwaarden; (4) uw schending van de rechten van een derde partij, inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten; of (5) enige openlijke schadelijke daad jegens een andere gebruiker van de Services waarmee u via de Services verbinding hebt gemaakt. Niettegenstaande het voorgaande behouden wij ons het recht voor om op uw kosten de exclusieve verdediging en controle op ons te nemen van elke zaak waarvoor u ons moet vrijwaren, en u stemt ermee in om op uw kosten mee te werken aan onze verdediging van dergelijke claims. We zullen redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van een dergelijke claim, actie of procedure die onderhevig is aan deze vrijwaring zodra we hiervan op de hoogte zijn.

 1. GEBRUIKERSGEGEVENS

We bewaren bepaalde gegevens die u naar de Services verzendt om de prestaties van de Services te beheren, evenals gegevens met betrekking tot uw gebruik van de Services. Hoewel we regelmatig routinematige back-ups van gegevens maken, bent u als enige verantwoordelijk voor alle gegevens die u verzendt of die verband houden met activiteiten die u hebt ondernomen met behulp van de Services. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u voor enig verlies of corruptie van dergelijke gegevens, en u doet hierbij afstand van elk recht op actie tegen ons dat voortvloeit uit dergelijk verlies of corruptie van dergelijke gegevens.

 1. ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE, TRANSACTIES EN HANDTEKENINGEN

Het bezoeken van de Services, het sturen van e-mails en het invullen van online formulieren vormen elektronische communicatie. U stemt ermee in elektronische communicatie te ontvangen en u stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, openbaarmakingen en andere communicatie die wij u elektronisch, via e-mail en op de Services verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet zijn. U GAAT HIERBIJ AKKOORD MET HET GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN, CONTRACTEN, BESTELLINGEN EN ANDERE BESTANDEN, EN MET DE ELEKTRONISCHE LEVERING VAN KENNISGEVINGEN, BELEIDSREGELS EN BESCHRIJVINGEN VAN TRANSACTIES DIE DOOR ONS OF VIA DE DIENSTEN ZIJN GESTART OF VOLTOOID. U doet hierbij afstand van alle rechten of vereisten op grond van statuten, voorschriften, regels, verordeningen of andere wetten in enig rechtsgebied die een originele handtekening of levering of bewaring van niet-elektronische gegevens vereisen, of betalingen of het toekennen van kredieten op een andere manier dan elektronische middelen.

 1. DIVERSEN

Deze juridische voorwaarden en alle beleidsregels of bedrijfsregels die door ons op de Services of met betrekking tot de Services zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons. Ons verzuim om enig recht of bepaling van deze juridische voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, geldt niet als een verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling. Deze juridische voorwaarden zijn van toepassing voor zover toegestaan door de wet. We kunnen op elk moment een of meer van onze rechten en verplichtingen aan anderen overdragen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig verlies, schade, vertraging of verzuim veroorzaakt door een oorzaak buiten onze redelijke controle. Als wordt vastgesteld dat een bepaling of een deel van een bepaling van deze juridische voorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, wordt die bepaling of een deel van de bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze juridische voorwaarden en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Er is geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentuurrelatie tot stand gekomen tussen u en ons als gevolg van deze juridische voorwaarden of het gebruik van de diensten. U stemt ermee in dat deze juridische voorwaarden niet tegen ons zullen worden geïnterpreteerd op grond van het feit dat u ze hebt opgesteld. U doet hierbij afstand van alle verdedigingen die u mogelijk heeft op basis van de elektronische vorm van deze juridische voorwaarden en het ontbreken van ondertekening door de partijen om deze juridische voorwaarden uit te voeren.

 1. CONTACTEER ONS

Om een klacht over de Diensten op te lossen of om meer informatie over het gebruik van de Diensten te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen via:

Ajar Tec Ltd
De boomgaard
Harlekijnlaan 8
Brentford TW8 9EW
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: 08006122680
[email protected]